(ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดังนี้
1.แนวทางการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบแสดงความคิดเห็น)
2.แนวทางการยื่นรายการงานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation)(แบบแสดงความคิดเห็น) (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

(ร่าง)ประกาศกองยา
1.แนวปฏิบัติเพื่อกำหนดปริมาณยาตัวอย่างที่อนุญาตให้ผลิตหรือนำสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบแสดงความคิดเห็น) หรือ โปรดส่งความคิดเห็นมายัง งานยาเคมี กองยา email : chemicaldrug_hearing@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

startDate05/11/2021 EndDate05/31/2021 EventDate05/11/2021