1. กองยาขอเชิญ ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ /2563 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา (ไฟล์แนบ)
2. กองยาขอเชิญ ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่..) พ.ศ. 2563 (ไฟล์แนบ)

ทั้งนี้ โปรดส่งความเห็นมายังอีเมล chondarong.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 12 – 26 ตุลาคม 2563

startDate10/12/2020 EndDate 10/26/2020 EventDate10/12/2020