กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาต ร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต บัญชี รายงาน และคำรับรองในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ไฟล์แนบ)

ทั้งนี้ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อแสดงความเห็น หรือส่งความเห็นผ่านทางอีเมล chondarong.w@fda.moph.go.th หรือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ
1. ประกาศ กำหนดแบบคำขอผลิต
2. แบบรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ฯ


แบบแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต
บัญชี รายงาน และคำรับรองในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

startDate6/19/2020 EndDate7/15/2020 EventDate6/19/2020