รับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ....
2 กุมภาพันธ์. 2567

กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย  หรือ  QR CODE ด้านล่างนี้ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. .... 

2. PICS  GMP  Guide PE 009-16