สื่อวีดีทัศน์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP)

1. GPP คืออะไร

2. เตรียมความพร้อมก่อนเป็นร้านยา GPP (ตอนที่ 1)

3. เตรียมความพร้อมก่อนเป็นร้านยา GPP (ตอนที่ 2)

4. GPP ง่ายนิดเดียว