การต่ออายุใบอนุญาตด้านยา

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับ ยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท หรือประเภท เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565

2. วีดีทัศน์ OpenID ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. วิดีทัศน์  อธิบายการใช้ระบบต่ออายุ

4. ลิงก์เพื่อเข้าสู่การใช้งาน “ระบบต่ออายุ” ของ อย. (FDA Skynet)

5) ขั้นตอนการทำแบบประเมินตนเองขั้นตอนการทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment)  ในระบบขอรับการตรวจประเมิน GPP แบบออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ขย. 1 ทุกร้าน (ยกเว้นร้านยาคุณภาพ)

6. ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

7. คู่มือการใช้งานระบบต่ออายุใบอนุญาต

หรือ

messageImage_1632298342148.jpeg