หมวดที่ 4 : คำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด