หมวดที่ 3 : คำถามเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

A.      การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน

B.      การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ