หมวดที่ 2 : คำถามเกี่ยวกับการขออนุญาตเป็นผู้นำสั่งยา/ผู้ผลิตยา

A.      การขออนุญาตเป็นผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

B.      การขออนุญาตเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

C.     การขออนุญาตเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ