8. การออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547

วันที่ลงนาม 10 ส.ค 2547