3. การควบคุมชีววัตถุที่ใช้สำหรับสัตว์ก่อนออกจำหน่ายหลังได้รับทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 2543

วันที่ลงนาม 3 มิ.ย 2543