2. การควบคุมชีววัตถุที่ใช้สำหรับมนุษย์ก่อนออกจำหน่ายหลังได้รับทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 2543

วันที่ลงนาม ​3 มิ.ย 2543