12. การออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ลงนาม ​5 มี.ค. 2561