1. ขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ พ.ศ. 2541

วันที่ลงนาม ​24 ธ.ค 2541