คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อื่นๆ

ลำดับเรื่อง​วันที่ลงนามDownload​
4เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญประเมินเอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์การตรวจสถานประกอบการ  หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาOPEN
3ที่ 477/2549
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sale : CFS)
เพื่อประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ฉบับที่ 3)​
29 ก.ย 2549​ PDF
2ที่ 726/2548
เรื่อง ยกเลิกทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์ยาเดี่ยวที่มีสาร (CFC)​
16 ธ.ค 2548​ PDF
1ที่ 236/2531
เรื่อง หลักเกณฑ์การผลิต แบ่งบรรจุ นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ง Placebo​
13 ธ.ค 2531PDF