45. การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ข้อมูลเหมือนตำรับยาที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้แล้วชื่อการค้าใหม่

วันที่ลงนาม 24 พ.ค 2555