4. เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ ที่การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงและบัญชีที่กำหนด พ.ศ. 2547

วันที่ลงนาม 28 มิ.ย 2547