20. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่สำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ

วันที่ลงนาม 22 ม.ค 2552