18. ​กําหนดให้ยาเม็ดหรือแคปซูลที่มีซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) เป็นส่วนประกอบต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ลงนาม 6 พ.ย 2551