15. หลักเกณฑ์การยื่นขอแก้ไขทะเบียนตํารับยา ให้กําหนดมาตรฐานและ วิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)

วันที่ลงนาม 7 พ.ค 2551