149. แนวทางการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตยาสำเร็จรูปและสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillins) กลุ่มเบต้าแลคแตมที่ไม่ใช่เพนิซิลลิน (Non-penicillins Beta-Lactam) และกลุ่มสารต้านเอนไซม์เบตาแลคตาเมส (Betalactamase inhibitor)

วันที่ลงนาม 30 ก.ค. 2563​