147. หลักเกณฑ์การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์และการศึกษาทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบที่มีการดัดแปลงการปลดปล่อยตัวยาสำคัญ

วันที่ลงนาม 30 มี.ค. 2563