146. กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป

วันที่ลงนาม 24 เมษายน 2563