143. คำแนะนำและแนวทางการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิกและการศึกษาทางคลินิก สำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) ที่พัฒนาจากตัวยาสำคัญเคมีเดิมที่ไ้ดรับอนุมัติมาก่อน ​

วันที่ลงนาม 20 กุมภาพันธ์ 2562