12. กําหนดให้ยาเดกซ์ซาเมธาโซน (Dexsamethasone) และ ยาเพร็ดนิโซโลน (Prednisolone) ชนิดรับประทานต้องรายงานต่อ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ลงนาม ​1 เม.ย 2550