11. ​กําหนดให้ยาเดกซ์โตรเมธอร์แฟน (Dextromethorphan) ต้องรายงาน ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ลงนาม 1 เม.ย 2550