102. การยื่นคำขอการพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน และทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จหรือศูนย์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น​

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง การยื่นคำขอการพิจารณาคำขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน และทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จหรือศูนย์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น​

​1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา PDF
​2. แผนผังสรุปสาระสำคัญและกระบวนการดำเนินงาน ตามประกาศฯ ​PDF
​3. ภาคผนวก ก PDF
​4. ภาคผนวก ข ​PDF
​5. ภาคผนวก ค PDF
​6. ภาคผนวก ง ​PDF
​7. ภาคผนวก จ ​PDF
​8. เอกสารแนบท้าย (หน้า 1-4) PDF
​9. เอกสารแนบท้าย (หน้า 5-6) PDF
​10. เอกสารแนบท้าย (หน้า 7-10) PDF
​11. เอกสารแนบท้าย (หน้า 11-14) ​PDF
​12. เอกสารแนบท้าย (หน้า 15) PDF
​13. เอกสารแนบท้าย (หน้า 16-17) PDF
​14. เอกสารแนบท้าย (หน้า 18-19) PDF
​15. เอกสารแนบท้าย (หน้า 20-23) PDF
​16. เอกสารแนบท้าย (หน้า 24) PDF
​17. เอกสารแนบท้าย (หน้า 25-26) PDF
18. เอกสารแนบท้าย (หน้า 27-30) PDF
​19. เอกสารแนบท้าย (หน้า 31-32) PDF
​20. เอกสารแนบท้าย (หน้า 33-36) PDF