​142. กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรา 80 (6/1) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ลงนาม 10 ตุลาคม 2562