1. ​แนวปฏิบัติเพื่อรับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกรณียาที่มีส่วนประกอบของเออร์กอตตามีน (Ergotamine)

วันที่ลงนาม ​27 พ.ค. 62