4. ​เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยพ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

ลำดับชื่อเรื่องวันที่ลงนามDownload
1ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยพ.ศ. 255922 เม.ย 2559PDF
2ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยพ.ศ. 2559PDF
3แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติMS Word
4แบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน(กรอกแบบฟอร์มใช้โปรแกรม MS Word)MS Word
5แบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน(กรอกแบบฟอร์ม Online)LINK