1. ว่าด้วยการเก็บรักษาของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2521​

วันที่ลงนาม 14 ก.ย 2521​