19. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การผลิตและการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตำรับยาที่มีตัวยา Amidopyrine หรือ Aminophenazone เป็น Combination

วันที่ลงนาม 19 ม.ค. 2522