17. ยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก พ.ศ. 2543

วันที่ลงนาม 19 ก.ย. 2543