16. ระบุวัตถุที่เป็นยา ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

วันที่ลงนาม 12 พ.ย. 2515