12. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ

ลำดับเรื่องวันที่ลงนามเอกสาร
3หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา สำหรับกรณีการสำรองยาต้านไวรัส พ.ศ. 255221 ก.ค. 2552PDF
2หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255227 เม.ย. 2552PDF
1ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255221 ก.ค. 2552PDF