​14. โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณายาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกัน

วันที่ลงนาม 6 ม.ค. 2520