​15. ระบุโรคที่ต้องห้ามเป็นผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา

วันที่ลงนาม 27 ก.ค. 2522