13. อายุการใช้ของยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ที่ใช้สําหรับตา

วันที่ลงนาม 23 พ.ค. 2532