9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การตรวจสอบยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และวิธีการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า, แบบ นยด)

วันที่ลงนาม 14 ก.ค 2537