8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มแบบ ย.บ. 13 : หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยาและอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตขายยาแผนโบราณ)

วันที่ลงนาม ​22 ม.ค 2528