7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มแบบ ข.ย. 15 : หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยาและอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตขายยา ขย1, ขย2, ขย3)

วันที่ลงนาม 22 ม.ค 2528