6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืน)

วันที่ลงนาม 13 ต.ค 2525