5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (เนื้อหาเกี่ยวกับประจำตัวพนักงานและเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)

วันที่ลงนาม 13 ต.ค 2525