4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (เนื้อหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน และแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ)

วันที่ลงนาม 13 ต.ค 2525