3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต ขาย นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ

วันที่ลงนาม ​13 ต.ค 2525