25. กฎกระทรวง การผลิตและการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบาบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2564