12. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (เนื้อหาเกี่ยวกับ การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยาจากสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต)

วันที่ลงนาม 14 ก.ค 2537