11. กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (เนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ใบแทนสถานที่ประกอบการยา,ทะเบียนตำรับยา, ค่าวิเคราะห์ยาที่ขอขึ้นทะเบียนสำหรับยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ)

วันที่ลงนาม 14 ก.ค 2537