​23. กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2563) (เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร)​
-แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน