1. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, วันที่ 28 ม.ค. 2543)